Βεσσαραβία 4 Ιστορίες
Βολίν 1 ιστορία
Βουκοβίνα 4 Ιστορίες
Γαλικία 1 ιστορία
Ζακαρπάττια 2 Ιστορίες
Καρπάθια Όρη 4 Ιστορίες
Πολίσσια 3 Ιστορίες
Πολτάβσσινα 4 Ιστορίες
Ποντίλλια 0 ιστορίες
Πριαζόβια 2 Ιστορίες
Πρυτσορνομόρια 2 Ιστορίες
Σίβερσινα 1 ιστορία
Σλομποζάνσινα 1 ιστορία
Ταυρίδα 2 Ιστορίες
ukrainer-map-large